تحصیلات
نام مستعار

Leila miri

رشته تحصیلی

عمران سازه

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری