تحصیلات
نام مستعار

Kurosh.K.92

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

دانشگاه علم و صنعت ایران