تحصیلات
نام مستعار

kimiyahemm

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری