تحصیلات
نام مستعار

kamran13755

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک