تحصیلات
نام مستعار

juybaran

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری