تحصیلات
نام مستعار

jijkh

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

سمنان