تحصیلات
نام مستعار

jav1374

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

دانشگاه صنعتی اصفهان