تحصیلات
نام مستعار

jamshidi

رشته تحصیلی

مهندسی شیمی