تحصیلات
نام مستعار

hsaeedi

رشته تحصیلی

ulvhk

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

امیرکبیر