تحصیلات
نام مستعار

hosseinfadavian

رشته تحصیلی

مهندسی هوافضا

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

صنعتی مالک اشتر