تحصیلات
نام مستعار

Hossein64

رشته تحصیلی

مکانیک