تحصیلات
نام مستعار

hdziaei

رشته تحصیلی

عمران- سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد