تحصیلات
نام مستعار

hamidhakim

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

صنعتی امیرکبیر