تحصیلات
نام مستعار

golsa sarvari

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

علم و فرهنگ