تحصیلات
نام مستعار

ghasemi110

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

علم و صنعت ایران