تحصیلات
نام مستعار

fshoushtarian

رشته تحصیلی

عمران

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

دانشگاه صنعتی اصفهان