تحصیلات
نام مستعار

Fereystiano

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

ملایر