تحصیلات
نام مستعار

farzad.raeesi

رشته تحصیلی

عمران

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

تبریز