تحصیلات
نام مستعار

farshad.k

رشته تحصیلی

مکانیک