تحصیلات
نام مستعار

farhadamanzadeh

رشته تحصیلی

عمران