تحصیلات
نام مستعار

eten

رشته تحصیلی

civil

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

tabriz