تحصیلات
نام مستعار

erfan.ta

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

خواجه نصیر