تحصیلات
نام مستعار

Eng.Chakavak

رشته تحصیلی

مهندسی عمران-سازه و زلزله

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد