تحصیلات
نام مستعار

elvis50

رشته تحصیلی

زمین‌شناسی مهندسی

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

فردوسی مشهد