تحصیلات
نام مستعار

@e-sajad97

رشته تحصیلی

مکانیک