تحصیلات
نام مستعار

dyazdani

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

دولتی