تحصیلات
نام مستعار

Dareyni

رشته تحصیلی

مهندسی عمران

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

خواجه نصیر الدین طوسی