تحصیلات
نام مستعار

behnamsadri88

رشته تحصیلی

مهندس مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی