تحصیلات
نام مستعار

Behnam-m

رشته تحصیلی

geotechnic

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

تبریز