تحصیلات
نام مستعار

arman satari

رشته تحصیلی

مهندسی محیط زیست

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

تهران