تحصیلات
نام مستعار

Arash2019

رشته تحصیلی

مهندسی عمران – زلزله

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

آزاد واحد علوم تحقیقات