تحصیلات
نام مستعار

arad89

رشته تحصیلی

ژئوتکنیک

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

شهیدبهشتی