تحصیلات
نام مستعار

amirhossein1994

رشته تحصیلی

مهندسی پزشکی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر