تحصیلات
نام مستعار

amir2000

رشته تحصیلی

مهندسی برق

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد