تحصیلات
نام مستعار

amir.saze

رشته تحصیلی

مهندسی عمران

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری