تحصیلات
نام مستعار

Alitorkamani

رشته تحصیلی

عمران

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین