تحصیلات
نام مستعار

alibarez

رشته تحصیلی

مهندسی نفت