تحصیلات
نام مستعار

alex1378m

رشته تحصیلی

هوش مصنوعی