تحصیلات
نام مستعار

Ak.Nikzad

رشته تحصیلی

مکاترونیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

صنعتی شریف