تحصیلات
نام مستعار

abolfazlp78

رشته تحصیلی

مهندسی مواد و متالورژی

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

امیرکبیر