تحصیلات
نام مستعار

a0371099455

رشته تحصیلی

ژئوتکنیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

قم