تحصیلات
نام مستعار

A.R.H

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

امیرکبیر