تحصیلات
نام مستعار

7700mohammadjavad

رشته تحصیلی

civil engineer

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

yadegar