+

نواحی تکین یا سینگولار در مدل المان محدود

+

همگرایی مش در مدل اجزای محدود

+

توالی عملیات در تحلیل المان محدود

© FEMEX Group All Rights Reserved

Heap | Mobile and Web Analytics

کانال تلگرام فمکس

@FEMEX

بازیابی رمز عبور