+

نواحی تکین یا سینگولار در مدل المان محدود

+

همگرایی مش در مدل اجزای محدود

+

توالی عملیات در تحلیل المان محدود

© FEMEX Group All Rights Reserved

Heap | Mobile and Web Analytics

برای اطلاع از «کد های تخفیف» به کانال تلگرام فمکس مراجعه کنید.

@FEMEX

بازیابی رمز عبور