تحصیلات
نام مستعار

Yunus9675

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک

دانشگاه

حکیم سبزواری