تحصیلات
نام مستعار

yaser1360

رشته تحصیلی

عمران-زلزله

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

آزاد