تحصیلات
نام مستعار

sangsaraki

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

علوم و فنون مازندران