تحصیلات
نام مستعار

sajadz

رشته تحصیلی

عمران سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

دانش پژوهان