تحصیلات
نام مستعار

sajadi2007

رشته تحصیلی

mechanic

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد