تحصیلات
نام مستعار

saeidkkk

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد